Q U A L I F I K A T I O N

+ Ringkämpfer ´82 -´94

+ Fitnesstrainer - B - Lizenz (BSA, 2013)

+ Ernährungsberater - B - Lizenz (AfSuG, 2014)

T R A I N I N G S Z I E L

Muskelaufbau

E I N S T E L L U N G

Das Einfache hat Erfolg!